Všeobecné obchodní podmínky

www.rockbusters.net
 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP") stanoví práva a povinnosti mezi poskytovatelem dále uvedených služeb společností Rockbusters s.r.o., Klíšská 100/165, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Identifikační číslo: 06675603 („Poskytovatel") a objednatelem využívajícím služeb Poskytovatele („Klient") ohledně poskytování níže uvedených služeb.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem („Smlouva") vzniká on-line koupí na internetových stránkách, připsání odměny nebo zálohy za objednané služby na účet Poskytovatele.

Klientem nebo Objednatelem se rozumí každý účastník objednaných služeb a dále ten, kdo služby objednal nebo rezervoval.

Službami nebo aktivitami se rozumí poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti skalního lezení, lyzovani a snowboardingu a dalších případných služeb.

 1. REZERVACE

Objednatel může služby zarezervovat prostřednictvím internetových stránek provozovatele, telefonicky nebo osobně na místě. V případě rezervace je objednatel povinen se na vyzvání provozovatele nebo jeho zaměstnanců prokázat platným rezervačním kódem nebo jiným údajem potřebným k ověření registrace.

 1. PLATBA

Objednatel je povinen za službu zaplatit cenu dle platného ceníku zveřejněného na internetových stránkách Poskytovatele nebo na místě. Splatnost ceny a případné zálohy je dohodnuta individuálně ve smlouvě nebo uveden na webových stránkách Poskytovatele.

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Provozovatel upozorňuje klienty, že služby nejsou vhodné pro děti do 8 let věku, osoby se srdeční vadou, epilepsií, vysokým tlakem, strachem z výšek nebo obdobnými zdravotními obtížemi. Klienti vstupují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Provozovatel se zavazuje proškolit klienty o postupech, zabezpečení, vybavení a dalších okolnostech spojených s poskytovanými službami. Poskytovatel je povinen zkontrolovat používané vybavení.

Provozovatel nezodpovídá za žádné vybavení, které klientům nezapůjčil, tedy vybavení, které si klienti půjčili jinde nebo jejich vlastní a podobně.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že klient zatají nebo neposkytne informace o jeho zdravotních problémech a komplikacích, které by mohly způsobit zranění nebo smrt.

Po celou dobu konání akce (venkovních aktivit) bez výjimky se doporučuje nošení helmy. Neakceptování tohoto doporučení je na vlastní nebezpečí klienta.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za klienty, kteří se rozhodnou neuposlechnout pokyny, které udělil provozovatel, a dopouštějí se činnosti, která je pro ně nebo pro ostatní škodlivá.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za soukromé samostatné aktivity, které nejsou zajišťovány poskytovatelem. Poskytovatel nezajišťuje cestovní pojištění a nenese odpovědnost za jakékoliv zdravotní ani další náklady a problémy, které vzniknou tím, že nemá dostatečné cestovní nebo horolezecké pojištění. Poskytovatel důrazně doporučuje sjednat si pojištění pro horolezce jako např. BMC a Alpenverein.

(http://www.thebmc.co.uk/modules/insurance/policies.aspx,  http://www.alpenverein.at/portal/service/mitgliedervorteile/0100_weltweit_versichert.php).

Klienti se vzdávají možnosti žalovat provozovatele, jeho zaměstnance i jiné osoby jednající jeho jménem, za škody reálné nebo následné jakéhokoliv druhu, známé nebo neznámé, očekávané nebo neočekávané, vycházející nebo jakýmkoliv způsobem spojené se službou a jejich účastí v ní.

Veškeré nároky a právní spory vzniklé dle těchto obchodních podmínek a během aktivity se řídí a budou řešeny dle českého práva a českými místně příslušnými soudy.

Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za počasí v době plánované aktivity. Provozovatel může v případě špatného nebo nevhodného počasí aktivitu zrušit, odložit a přeplánovat. V případě zrušení aktivity má Provozovatel nárok na úhradu nákladů, které při organizaci aktivity vynaložil.

 1. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

Poskytovatel ručí za veškerý materiál a vybavení, který klientům zapůjčí a poskytne k aktivitě (vyjma výrobních vad).

Poskytovatel ručí za veškerou instruktáž poskytovanou jeho guidy/instruktory během celé akce.

V případě nehody poskytne Poskytovatel adekvátní asistenci.

 1. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Během aktivity a v souvislosti s ní mohou být klientům sděleny nebo se mohou jiným způsobem dozvědět nebo zjistit obchodní praktiky poskytovatele, know-how apod. Klienti souhlasí a uznávají, že jakékoliv a všechny tyto informace jsou důvěrné a poskytovatel je jediným a exkluzivním vlastníkem tohoto duševního vlastnictví a chráněných informací. Jakékoliv sdělení těchto informací třetí straně (speciálně jedná-li se o přímého konkurenta) je přísně zakázáno a bude projednáno u soudu.

Klienti berou na vědomí, že veškeré informace a know-how poskytovatele jsou chráněné, a že poskytovatel bude materiálně poškozen jakýmkoliv sdělením informací třetí straně.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje klientů budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb nebo jejich změn. Osobní údaje budou zpracovány pro potřeby plnění smlouvy.

Klienti mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň mají právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje klientů jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od klientů jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Poskytovatel může klientům zasílat informace o připravovaných aktivitách poskytovatele (tj. slevách, akcích, službách apod.).

 1. NEDOVOLENÉ CHOVÁNÍ

Při aktivitě se netoleruje agresivní chování, požívání drog a alkoholu. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog se nemohou zúčastnit aktivit. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout účastníkům pokračovat nebo se účastnit aktivity na základě výše uvedených důvodů, a to bez náhrady.

V případě poškození vybavení klienty jsou klienti povinni nahradit poskytovateli vzniklou škodu.

 1. ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE

V případě zdravotních komplikací je u poskytovatele k dispozici lékárnička a v případě potřeby mohou zaměstnanci přivolat lékařskou záchrannou službu. V případě, že se klient během aktivity nebude cítit dobře např. z důvodu astmatu nebo strachu z výšky, může požádat zaměstnance o možnost ukončení aktivity. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit aktivitu, kdykoliv uzná za vhodné. Pokud klienti trpí nějakou z výše zmíněných zdravotních komplikací a stejně se aktivity účastní, poskytovatel nemůže být odpovědný za žádné zdravotní komplikace nebo finanční škody s tím spojené.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatel odpovídá za to, že služba při poskytování má vymíněné vlastnosti a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu.

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich klient dozví. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má klient právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny služby případně na vrácení peněz.

Práva z vadného plnění klientovi nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl nebo vadu sám způsobil.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně nebo osobně v provozovně provozovatele.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl provozovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace provozovatel vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace provozovatel vystaví klientovi písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace provozovatel rozhodne o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Podmínky zrušení smlouvy a vracení peněz

V případě zrušení smlouvy více jak měsíc před počátkem aktivity bude klientovi vrácena celá zaplacená částka.

V případě zrušení smlouvy více než týden a méně než měsíc před počátkem aktivity strhává poskytovatel 50 % z odměny.

V případě zrušení smlouvy méně než týden před počátkem aktivity nemá klient nárok na vrácení zaplacené odměny.

V případě náhlých a neplánovaných událostí (úraz, nemoc,…) lze zaplacenou částku převést na jinou akci/aktivitu poskytovatele konající se během šesti měsíců od původní akce/aktivity.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Objednatel je povinen seznámit s obsahem těchto podmínek všechny klienty účastnící se aktivity.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Osoby mladší 15 let se mohou účastnit aktivity pouze za doprovodu zákonného zástupce.

V případě řešení sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu se mohou spotřebitelé obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu do 1 roku na Českou obchodní inspekci. Bližší informace na www.coi.cz nebo na adrese Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2, tel.: +420 296 366 360. Řízení před ČOI se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě uzavření smlouvy online se spotřebitelé mohou obrátit se svými stížnostmi či žádostmi v rámci mimosoudního řešení též na Platformu pro řešení sporů, a to on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontaktním místem pro řešení sporů on-line v ČR je Evropské spotřebitelské centrum ČOI: www.evropskyspotrebitel.cz, e-mail:  esc@coi.cz. Email poskytovatele pro potřebu mimosoudního řešení sporů je info@rockbusers.net.

Byla-li smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (online, telefon) mohou spotřebitelé od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstoupit od smlouvy nelze po absolvování aktivity.

Tyto obchodní podmínky a smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právem České republiky a spory z nich vzniklé budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2017.


Rockbusters s.r.o.
Klíšská 100/165
Klíše
400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo: 06675603